Ajajuhtimine


Tellimiseks sisekoolitusena.

Koolituse eesmärgiks on täiendada osalejate ajakasutusoskusi ning suurendada seeläbi nende tegevuse efektiivsust ja rahulolu oma ajajuhtimisega.

Kursuse tulemusena suudavad osalejad täpsemalt analüüsida oma ajakasutust ja leida isiklikke piiranguid ning võimalusi oma ajakasutust efektiivsemaks muuta. Nad tutvuvad erinevate põhimõtetega, mis aitavad seada eesmärke ja prioriteete olulistest rollidest lähtuvalt ning omandavad oskusi ajaplaneerimiseks ja segajatega toimetulekuks. Samuti omandatakse praktilisi võtteid, kuidas suurendada tulemuslikkust ja rahulolu.

Teemad koolitusel:

  • erinevad lähenemisviisid ajajuhtimisele
  • isiklikud piirangud ajakasutuses, nende leidmine ja ületamine
  • lühi- ja pikaajaliste eesmärkide püstitamine, prioriteetide seadmine
  • rollimaatriks, eesmärkide täpsustamine lähtuvalt erinevatest rollidest
  • ajamaatriks; oluliste ja kiirete ülesannete eristamine,
  • toimetulek ajajuhtimise "segajatega" (sh äraütlemine, ülesannete delegeerimine jmt)
  • jõudluse ja rahulolu suurendamine läbi planeerimise, organiseerimise ja tegutsemise (produktiivsuse püramiid)
  • efektiivsust ja rahulolu suurendava tegutsemise põhimõtted plaanide ja prioriteetide elluviimisel
  • konkreetsete ajaplaanide koostamine (kuuplaan, nädalaplaan, päevaplaan)
  • ajakasutus projektide juhtimisel, peamised psühholoogilised probleemid (nn tudengi tööstiil, munakeetmise reegel, Parkinsoni seadus, kattuv ressurss jt) ning nende lahendamine

Toetume S. Covey, C. Honore’, D. Alleni, E. Goldratti jt õpetustele ajajuhtimisest.

Meetodid: teooria, grupiarutelud, eneseanalüüs, praktiline harjutamine.

Koduülesanne (1+1 päevase koolituse korral).

Koolitusgrupis 7-12 inimest.