Hindamiskeskus

Meie traditsiooniline personalihindamise protseduur sisaldab:  


Vaimse võimekuse skaalat, mis näitab mõtlemisprotsesside kiirust ja täpsust stressiolukorras.

Tavalises igapäevatöös prognoosib selle testi tulemus võimet langetada kiirelt õigeid otsuseid, lahendada optimaalselt keerulisi ettetulevaid situatsioone (eriti ajasurve tingimustes) ja õppimise kiirust.


Isiksuseomaduste testi, mis näitab inimese viit põhilist isikuomadust: emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus. sotsiaalsus, meelekindlus, avatus.


Töökeskset intervjuud, mis lähtub tellija poolt antud ja/või meie poolt täpsustatud ametikirjeldusest, et selgitada hinnatavate kandidaatide teadmisi, oskusi, kogemusi ja hoiakuid prognoosimaks toimetulekut vastava ametikoha tööülesannetega.

Selgitame fokuseeritud intervjuu abil tellija firma spetsiifikast lähtudes ametikohal nõutavate ja soovitavate kompetentside (enesekindluse, initsiatiivi, kontseptuaalse mõtlemise, mõjutamise, saavutusele orienteerituse, teenindamisele orienteerituse, teiste arendamise, meeskonna juhtimise, meeskonna- ja koostöö, meeskonna juhtimise, ärilise orientatsiooni kompetents) esinemistaseme.


Käitumisülesannet, mis modelleerib ametikoha kriitilisemaid situatsioone. Käitumisülesande eesmärk on hinnata ametikohale kõige olulisemate või kõige keerulisemate oskuste avaldumist käitumises.

Hindamisprotseduuri läbimine võtab kandidaadilt ca 3 tundi. Päeva jooksul jõuame hinnata 6-9 kandidaati. Hindamise tulemusena saab tellija kirjalikud hindamiskokkuvõtted, mis sisaldavad kahe testi tulemusi ning intervjuu ja käitumisülesande kommentaare. SELF II konsultandid on valmis lahti seletama ja kommenteerima hindamiskokkuvõtteid tellijale ning vastama tekkinud küsimustele.

Soodushind alates 3-st kandidaadist ühele ja samale ametikohale.

Lisaks on võimalik tellida:

  • Herzbergi motivatsiooni küsimustikku, mis mõõdab töömotivatsiooni erinevaid külgi (töötasu, karjäär, tunnustus, suhted ülemustega, töö sisukus, töö vastutusrikkus, saavutused töös, suhted töökaaslastega);
  • Case-study'sid erinevate kompetentside (analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine jm) hindamiseks;
  • In-basket'it juhtimisotsuste analüüsimiseks;
  • Koostööülesannet, mis lisaks kompetentside ilmsekstegemisele võimaldab kandidaatidel ka avalikult konkureerida.