Arenguvestluste süsteem

Vähemalt kord-kaks aastas toimuvad arenguvestlused töötaja ja tema otsese juhi vahel on kujunemas organisatsiooni küpsuse mõõdupuuks. Kahjuks toimuvad need paljudes organisatsioonides sageli formaalselt ning ei juhid ega töötajad ole teadvustanud selle juhtimisinstrumendi võimalusi töötajate motiveerimiseks ja innustamiseks, nende arengu ja karjääri sisuliseks kujundamiseks.

Hea arenguvestluse tunnused ja vajalikud eeldused


Viime läbi intervjuusid, küsitlusi, töögruppe, arendusseminare ja arutelusid, et:

  • kaardistada hetkeolukord ja sõnastada ootused ja eesmärgid arenguvestlustele
  • analüüsida vestluste kvaliteeti ja leida võimalusi selle tõstmiseks
  • koostada protseduure ja dokumendivorme
  • arendada protseduuri ja viia see vastavusse organisatsiooni vajadustega
  • siduda arenguvestlused kompetentsimudeliga, koolitus-, karjääri-, või hindamissüsteemidega
  • ületada juhtide ja/või töötajate vastupanu, kahtlusi või ükskõiksust
  • korraldada teavitustegevust
  • nõustada toimetulekut keerulisemates situatsioonides


Meetodite valikul lähtume organisatsiooni hetkeolukorrast ja vajadustest.

Konsultatsioone saab siduda erineva ülesehitusega arenguvestluste koolitustega, mis kujundatakse vastavalt organisatsiooni vajadustele. Muidugi ei ole kõiki neid teemasid võimalik läbida ühe 2-päevase koolituse jooksul. Kliendil tuleb kas teha valik, lähtuvalt oma vajadustest, või planeerida pikem koolitusprogramm.

Vaadake ka meie 2-päevast näidisprogrammi Arengu- ja hindamisvestluste korraldamine